Polityka prywatności i plików cookie

Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady i zakres przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników serwisu www.qtravel.pl (dalej "Serwis") przez:

Q&Q Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172) przy ul. Trzy Lipy 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347581 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numery identyfikacyjne NIP: 5833091911, REGON 220945813.

Dane osoobowe

Dane osobowe to informacje o osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy (adres IP), dane o lokalizacji lub inne czynniki określające tożsamość osoby.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Q&Q Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172) przy ul. Trzy Lipy 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347581 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numery identyfikacyjne NIP: 5833091911, REGON 220945813, zwana dalej "Q&Q".

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszystkie zgłoszenia w sprawie danych osobowych należy przesłać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

Dane kontaktowe:
adres email: iod@qtravel.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Q&Q Sp. z o.o. , ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Cel przetwarzania danych osobowych

QQ przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w celu:

 • 1. prawidłowej realizacji usług turystycznych zamówionych przez Użytkownika Serwisu w Serwisie,
 • 2. obsługi zgłoszeń kierowanych przez Użytkownika Serwisu (np.: przez formularze kontaktowe, infolinię, pocztę elektroniczną),
 • 3. przesyłania informacji handlowej Użytkownikowi Serwisu dotyczących promocji, ofert turystycznych i informacji turystycznych, o ile Użytkownik Serwisu wyraził na nią zgodę.
 • 4. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej.

Dodatkowo Q&Q przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Q&Q, którym jest:

 • 1. monitorowanie aktywności Użytkownika Serwisu w Serwisie, obejmującej np: wyszukiwanie słów kluczowych w wyszukiwarce dostępnej w Serwisie,
 • 2. prowadzenie wobec Użytkownika Serwisu działań marketingowych, w tym działań marketingu bezpośredniego,
 • 3. zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • 4. przechowywanie danych do celów archiwizacyjnych.

Podstawa prawna

Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1), zwany dalej RODO.

Uprawnienia Użytkowników Serwisu

Zgodnie z art. 15 - 22 RODO każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Użytkownik Serwisu jest uprawniony do uzyskania dostępu do dotyczących go danych osobowych przetwarzanych w Serwisie.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Użytkownik Serwisu ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Użytkownik Serwisu ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli nie ma podstawy aby były one dalej przetwarzane.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Użytkownik Serwisu ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (kiedy dane są nieprawidłowe lub do rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych).

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

Użytkownik Serwisu ma prawo żądania od Administratora przekazania dotyczących go danych, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

6. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik Serwisu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.

Użytkownik Serwisu może realizować swoje prawa poprzez zgłoszenie stosownego żądania na adres iod@qtravel.pl lub listownie listem poleconym na adres korespondencyjny Q&Q.

Administrator ma obowiązek poinformować Użytkownika Serwisu nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania zgłoszenia o podjętych działaniach.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Q&Q przetwarza następujące dane osobowe, które są niezbędne do realizacji usług turystycznych zamówionych w Serwisie: imię i nazwisko, płeć, adres zamieszkania, data urodzenia, adres email, numer telefonu. W szczególnych przypadkach: numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, organ wydający dokument, data wydania dokumentu i data ważności dokumentu, wizerunek twarzy.

Q&Q przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do realizacji usług newslettera: adres email.

Dodatkowo Q&Q może przetwarzać dane osobowe pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzysta Użytkownik Serwisu w postaci adresu IP i MAC na potrzeby Serwisu.

Powierzenie przetwarzania danych

Q&Q może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Q&Q w zakresie niezbędnym do realizacji usług turystycznych zamówionych w Serwisie (przewoźnikom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług turystycznych, ubezpieczycielom, dostawcom usług dodatkowych), do prawidłowego działania systemu informatycznego Serwisu, w celu realizacji usług handlowych lub utrzymania relacji z Użytkownikami Serwisu w imieniu Administratora.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Mechanizm "cookies". Odnośniki do innych stron internetowych

Pliki tekstowe tzw. "cookies" (ang. ciasteczka) są jednym ze sposobów zbierania informacji o użytkownikach serwisu internetowego. Przeglądarka internetowa, może przechowywać je na dysku komputera - dzięki temu serwis jest w stanie rozpoznać użytkownika przy ponownym połączeniu.

W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego działania niektórych funkcjonalności serwisów internetowych. Zawartość plików cookies nie pozwala jednak na identyfikację użytkownika. Za pomocą tychże plików nie są też przetwarzane lub przechowywane dane osobowe i nie mogą one służyć do ustalenia tożsamości użytkowników.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • 1. dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
 • 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, dzięki temu możliwe jest ulepszanie struktury i zawartości serwisu,
 • 3. dostarczania użytkownikom treści możliwie najlepiej dostosowanych do ich zainteresowań.

Jeżeli Użytkownik Serwisu nie życzy sobie, by przeglądarka przechowywała pliki "cookies", można ją odpowiednio skonfigurować. Wówczas możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera Użytkownika Serwisu zostanie całkowicie wyłączona. Należy jednak pamiętać, że po takiej zmianie można stracić możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Wyłączenie opcji zapisywania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych

W serwisie wykorzystywane są piki cookies stron trzecich:

 • 1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 • 2. Facebook (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
 • 3. Benhauer (administrator cookies: Benhauer Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie).