Regulamin korzystania z wyszukiwarki Qtravel.pl

Właścicielem wyszukiwarki ofert turystycznych www.Qtravel.pl jest spółka Q&Q Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, REGON: 220945813, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000347581 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, (dalej zwana „Q&Q”), która działa jako podmiot współpracujący z agentem turystycznym oraz organizatorami turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268) oraz innymi przedsiębiorcami, których usługi mogą zostać nabyte przy wykorzystaniu niniejszego serwisu.

Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) zawiera warunki wykonywania przez Q&Q Sp. z o.o., na zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych oraz określa zasady korzystania z serwisu Qtravel.pl (dalej: „Serwis”).

Q&Q Sp. z o.o. zwraca uwagę wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że Q&Q Sp. z o.o. nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem serwisu, bowiem zawsze jest nią wyraźnie wskazany i określonym usługodawca oferującym usługi będące przedmiotem umowy. Q&Q Sp. z o.o. nadto zwraca uwagę wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, iż umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Umów (zwanych najczęściej warunkami podróżowania i płatności i/lub warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych) danego usługodawcy. Przy udziale Q&Q Sp. z o.o. dochodzi jedynie do zawarcia umowy zlecenia pośrednictwa w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych z danym organizatorem turystyki. W związku z tym poniższe warunki dotyczą wyłącznie świadczenia przez Q&Q Sp. z o.o. usług pośrednictwa i nie mają żadnego wpływu na warunki, na których odbywają się podróże, w których sprzedaży pośredniczy Q&Q Sp. z o.o.. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych usługodawców udostępniane są przed rezerwacją podróży i muszą zostać jednoznacznie zatwierdzone przez uczestnika/podróżnego również w imieniu wszystkich pozostałych podróżnych. Wobec powyższego stają się one częścią umowy pośrednictwa zawieranej przy udziale Q&Q Sp. z o.o.. W przypadku braku ogólnych warunków umów usługodawcy (przykładowo loty liniowe) zastosowanie mają dane warunki taryfowe towarzystwa lotniczego.

W gestii Klientów rezerwujących a następnie nabywających usługi za pośrednictwem Q&Q Sp. z o.o. pozostaje dopełnienie wymaganych warunków paszportowych i wizowych w krajach, które tego wymagają. Q&Q Sp. z o.o. służy pomocą oraz informacją dotyczącą warunków wizowych, nie odpowiada jednak oraz nie ma wpływu na przyznanie lub odmowę przyznania wiz. Q&Q Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do weryfikowania informacji podawanych przez usługodawców i nie odpowiada przed uczestnikiem/podróżnym za poprawność lub kompletność danych przedstawionych przez jego potencjalnego partnera umowy jaką zamierza zawrzeć Klient. Q&Q Sp. z o.o. nie ponosi ponadto odpowiedzialności za błędy w pisowni, druku lub liczbach w ofertach online dostarczonych przez usługodawców.

Q&Q Sp. z o.o. zwraca uwagę wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że opublikowane w serwisie informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

1. Dokonanie rezerwacji

1.1. Udzielone Q&Q Sp. z o.o. zlecenie mające doprowadzić do dokonania rezerwacji imprezy turystycznej, usługi przewozu, wynajmu samochodu lub innej usługi dostępnej na stronie internetowej www.Qtravel.pl następuje przez stronę internetową www.Qtravel.pl, prowadzoną przez Q&Q Sp. z o.o. lub przez stronę internetową Partnera Q&Q Sp. z o.o.. Klient składa wiążące zlecenie dokonania rezerwacji pisemnie, ustnie, telefonicznie lub przez Internet na stronie www.Qtravel.pl, klikając przycisk „Rezerwuję” na formularzu rezerwacyjnym. W każdym wypadku dokonania przez Klienta rezerwacji imprezy turystycznej, usługi przewozu, wynajmu samochodu lub innej usługi, wybranej na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.Qtravel.pl, Q&Q Sp. z o.o. rezerwację taką uznaje jako złożenie przez Klienta wiążącej oferty zawarcia z danym Organizatorem Turystycznym umowy o świadczenie usług turystycznych na warunkach określonych w rezerwacji. Z chwilą potwierdzenia przez Organizatora otrzymania Państwa rezerwacji zawierającej w sposób oczywisty istotne postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w Państwa rezerwacji oraz potwierdzeniu.

1.2. Składając zlecenie dokonania rezerwacji pisemnie, ustnie, telefonicznie lub przez Internet na stronie www.Qtravel.pl, klikając przycisk "Rezerwuję" na formularzu rezerwacyjnym klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

1.3. Klient dokonujący rezerwacji jest związany umową od momentu otrzymania pisemnego potwierdzenia rezerwacji. Potwierdzenie dokonania rezerwacji usługi przewozu, wynajmu samochodu lub innej usługi dostępnej na stronie internetowej www.Qtravel.pl może nastąpić mailem, faksem lub pocztą.

1.4. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich podanych w zleceniu rezerwacji uczestników. Q&Q Sp. z o.o. odpowiedzialny jest wobec uczestnika/podróżnego za prawidłowe pośrednictwo przy dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej, usługi przewozu, wynajmu samochodu lub innej usługi dostępnej na stronie internetowej www.Qtravel.pl

1.5. Q&Q Sp. z o.o. nie ponosi w stosunku do uczestnika/podróżnego odpowiedzialności za należyte wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną imprezą turystyczną, usługą przewozu, wynajmu samochodu lub inną usługą dostępną na stronie internetowej www.Qtravel.pl bowiem w tym zakresie odpowiedzialność ponosi podmiot, który zawarł umowę z Klientem.

2. Płatność

2.1. Współpracujący z Q&Q Sp. z o.o. agent turystyczny jest osobą uprawnioną do pobrania od Klienta, w imieniu organizatora podróży, należności za zakupione usługi

2.2. Należności za zakupione usługi i świadczenia płatne są wg warunków podróżowania i płatności wybranego organizatora lub przewoźnika w uzgodnionych terminach na rachunek bankowy współpracującego z Q&Q Sp. z o.o. agenta turystycznego lub u organizatora podróży. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy. Gwarantuje to terminowe otrzymanie dokumentów podróży przez podróżnego. Brak opłaty za zarezerwowane świadczenia i usługi, w wyznaczonym warunkami uczestnictwa terminie, upoważnia Q&Q Sp. z o.o. współpracującego z Q&Q Sp. z o.o. agenta turystycznego do anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującymi warunkami podróżowania i płatności danego organizatora. Koszty anulacji powstałe w tym procesie obciążają Klienta,

2.3. Jeżeli organizator podróży oświadczy, że nie może przyjąć zgłoszenia podróży, to kwota zaliczki uiszczona w momencie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi. W przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia przez organizatora podróży Klient nie jest uprawniony do żądania odszkodowania od Q&Q Sp. z o.o., współpracującego z Q&Q Sp. z o.o. agenta turystycznego lub organizatora podróży.

3. Usługi

Każdorazowo oferowany zakres usług wynika z opisu usługi organizatora podróży oraz z odnoszących się do nich danych w potwierdzeniu podróży. Dodatkowe porozumienia, które zmieniają zakres usług umownych, wymagają jednoznacznego pisemnego potwierdzenia.

4. Zmiany usług i cen

Q&Q Sp. z o.o. informuje, iż z reguły każdy organizator podróży zastrzega sobie możliwość dokonania zmian poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego organizatora. W takim przypadku Q&Q Sp. z o.o. oraz współpracujący z Q&Q Sp. z o.o. agent turystyczny nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez organizatora w ramach umowy.

5. Odstąpienie przez Klienta od umowy, zmiana rezerwacji, zmiana zgłoszonych uczestników

5.1 Każdy uczestnik podróży może w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży odstąpić od zawartej przy udziale Q&Q Sp. z o.o. umowy. Ewentualne opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji każdorazowo wynikają z Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności danego organizatora podróży. Warunki odstąpienia od umowy dostępne są, jako integralna część Warunków Podróżowania i Płatności, przed każdą rezerwacją w formularzu zgłoszeniowym. Odstąpienie od umowy oraz zmiana rezerwacji podróży mogą być zrealizowane wyłącznie przy udziale Q&Q Sp. z o.o. i w konsekwencji tego za pośrednictwem współpracującego z Q&Q Sp. z o.o. agenta turystycznego. Wiążącym terminem odstąpienia przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez Q&Q Sp. z o.o. pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Rezygnacje przekazywane ustnie i telefonicznie nie będą uznawane za wiążące.

5.2 Q&Q Sp. z o.o. informuje, że jeżeli na życzenia klienta będą podejmowane po zawarciu umowy, zmiany w odniesieniu do terminu podróży, jej celu, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania oraz rodzaju transportu (zmiana rezerwacji), to organizator podróży pobiera opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego podróżnego. Zmiana rezerwacji usługi, w której uczestniczy Q&Q Sp. z o.o., następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego organizatora Opłaty z tytułu zmiany lub odstąpienia od rezerwacji podane są w warunkach uczestnictwa oraz w opisach taryf danego przewoźnika lotniczego . Zwrot kosztów z tytułu nie odbytych lotów w przypadku podróży lotniczych jest uzależniony od przewoźnika oraz zastosowanej taryfy biletowej.

5.3 W przypadku podróży pakietowych (w tym podróży Last Minute) obowiązują Ogólne Warunki Podróżowania i Płatności danego organizatora podróży, które dostępne są przed każdą rezerwacją i które rezerwujący musi jednoznacznie zatwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rezerwacyjnym.

5.4 Q&Q Sp. z o.o. informuje, że w przypadku lotów liniowych obowiązują zasady danego towarzystwa lotniczego. Q&Q Sp. z o.o. nadto informuje, że ogólnie obowiązującą jest zasada, zgodnie z którą w przypadku wykupienia najtańszych klas cenowych zmiana rezerwacji i/lub odstąpienie od rezerwacji są niedozwolone. Opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji pobierane są zgodnie z warunkami IATA oraz zastosowaną taryfą przewoźnika. Należy pamiętać, że mogą obowiązywać postanowienia taryfowe, które, o ile jest to możliwe, wyświetlane są w potwierdzeniu rezerwacji. Bliższych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonu 0801011039 Po wystawieniu biletu lotniczego w przypadku zmiany rezerwacji lub odstąpienia od rezerwacji, o ile nie ustalono nic innego, pobierana jest opłata zgodna z warunkami zastosowanej taryfy lotniczej. Klienta obowiązek zapoznania się z warunkami taryfowymi przed wykupieniem biletu lotniczego. Q&Q Sp. z o.o. informuje, że każdorazowo cena biletu podwyższana jest o opłatę transakcyjną (TF). W przypadku odstąpienia od umowy lub jej zmiany TF nie jest zwracana klientowi przez Q&Q Sp. z o.o..

5.5. W przypadku rezerwacji ofert „tylko hotel” obowiązują uregulowania obowiązujące w danym hotelu lub uregulowania pośredniczącego organizatora podróży.

5.6. W przypadku wynajmu samochodów obowiązują szczególne warunki rezerwacji i wynajmu samochodów podawane zawsze przez firmę wynajmującą lub pośrednika.

5.7. W przypadku rezerwacji i wynajmu mieszkań / domków letniskowych obowiązują tu szczególne warunki handlowe danego oferenta.

5.8. W przypadku lotów specjalnych i charterowych obowiązują ogólne warunki handlowe danego organizatora podróży / danego towarzystwa lotniczego, dostępne w procesie rezerwacji, z którymi rezerwujący ma obowiązek zapoznać się przed dokonaniem rezerwacji i które rezerwujący musi zatwierdzić. Wszystkie loty specjalne i charterowe muszą zostać potwierdzone zwrotnie przez klienta najpóźniej 48 godzin przez lotem powrotnym w danym towarzystwie lotniczym lub u organizatora. Jeżeli niniejsze potwierdzenie powrotu nie ma miejsca, Q&Q Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną anulację rezerwacji lub odmowę przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

5.9. O ile zastosowana w rezerwacji taryfa lotnicza na to pozwala, Klient może wskazać osobę trzecią, która wyruszy w podróż zamiast niego. Powstałe z tego tytułu koszty dodatkowe obciążają Klienta. Wysokość kosztów dodatkowych ustalana jest zawsze przez usługodawcę i może zmieniać się w sposób znaczny w zależności od zbliżającego się terminu wyjazdu, zastosowanej taryfy, wybranego przewoźnika oraz rodzaju połączenia (przelot rejsowy, czarterowy).

6. Usługi, z których nie skorzystano

Jeżeli podróżujący nie skorzysta z poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych ważnych przyczyn, to organizator podróży lub usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży. Polecamy zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia podróży.

7. Dokumenty podróży

7.1. W przypadku podróży pakietowych wszystkie dokumenty podróży zostaną przekazane Klientowi albo agenta turystycznego albo przez organizatora podróży, dopiero po całkowitym uregulowaniu płatności. Sposób przekazania klientowi dokumentów określa Organizator. W przypadku rezerwacji krótkoterminowych dokumenty podróży zostaną zdeponowane na stanowisku odpraw Organizatora na właściwym lotnisku. Dokładniejszych informacji udzieli wszystkim klientom doradca podróży po dokonaniu rezerwacji. Koszty przesłania dokumentów ekspresową drogą kurierską ponosi klient.

7.2. W przypadku lotów liniowych Klient otrzymuje bilet elektroniczny.

8. Ubezpieczenia

Organizator podróży, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta - uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana każdorazowo w warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych danego organizatora.. Powyższe ubezpieczenie jest zawarte w końcowej cenie podróży. Firma Q&Q Sp. z o.o. poleca zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezach turystycznych .

9. Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i zdrowotne

9.1. Organizator imprezy zobowiązany jest do poinformowania klientów przed zawarciem umowy o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, obowiązujących w krajach docelowych oraz ich ewentualnych zmianach, a w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie wizy oraz innych wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. Każdy uczestnik podróży odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszelkich ważnych przepisów, niezbędnych w celu realizacji imprezy turystycznej, a także za posiadanie niezbędnych dokumentów podróży. Wszystkie niedogodności, które powstaną z powodu nieprzestrzegania niniejszych przepisów, obciążają podróżnego, nawet wówczas gdy przepisy te miałyby się zmienić po dokonaniu rezerwacji.

9.2. W ramach ustawowych obowiązków Q&Q Sp. z o.o. w każdym wypadku udziela Klientom rzetelnych informacji do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez organizatorów turystyki. Wyczerpujące i aktualne informacje znajdą Państwo w poradniku “Polak za granicą” na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl.

10. Ograniczenia odpowiedzialności

10.1. Świadczenie usług, które należą do obowiązków danego Organizatora nie jest przedmiotem stosunku umownego istniejącego pomiędzy Klientem, a Q&Q Sp. z o.o.. Za usługi te odpowiedzialność ponosi wyłącznie dany organizator lub usługodawca. Q&Q Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez danego usługodawcę. Dane dotyczące przewozów lub innych usług turystycznych, w których pośredniczy firma Q&Q Sp. z o.o., opierają się wyłączne na danych przekazanych Q&Q Sp. z o.o. przez organizatorów i usługodawców. Nie przedstawiają one żadnego własnego zapewnienia Q&Q Sp. z o.o. w stosunku do uczestnika podróży.

10.2. Q&Q Sp. z o.o. ponosi względem Klienta odpowiedzialność za wykonanie usług pośrednictwa z zachowaniem należytej staranności.

10.3. Za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pośrednictwa Q&Q Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku przypisania winy przy zawarciu i wykonaniu umowy pośrednictwa.

11. Zakaz cesji

Q&Q Sp. z o.o. nie wyraża zgody na przeniesienie przez Klienta praw i obowiązków wynikających przy udziale Q&Q Sp. z o.o. i w konsekwencji tego za pośrednictwem współpracującego z Q&Q Sp. z o.o. agenta turystycznego na osoby trzecie., w tym również na małżonków lub krewnych. Dotyczy to zarówno roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pośrednictwa, jak również z tytułu czynów niedozwolonych. Cesja świadczeń Klienta należnych od organizatora podróży jest dopuszczalna, o ile nie ustalono inaczej w Ogólnych warunkach handlowych organizatora podróży.

12. Ochrona i przetwarzanie danych

12.1. Q&Q Sp. z o.o. zobowiązuje się, wykorzystywać dane uzyskane, przetwarzane i zachowywane podczas rezerwacji, rejestracji oraz korzystania z usług firmy Q&Q Sp. z o.o. przez danego uczestnika wyłącznie do celów realizacji umów zawieranych przy współdziałaniu firmy Q&Q Sp. z o.o. oraz nie przekazywać ich dalej niezwiązanym osobom trzecim, o ile nie istnieje w tym względzie żadne ustawowe lub wymagane z urzędu zobowiązanie, na przykład w celu zwalczania nadużycia, w szczególności nadużycia kart kredytowych.

12.2. Jeżeli jest to konieczne do realizacji zawieranych umów, dane uczestników uzyskane podczas rejestracji mogą być przekazywane dalej danym usługodawcom lub osobom trzecim.

12.3. Składając zlecenie dokonania rezerwacji pisemnie, ustnie, telefonicznie lub przez Internet na stronie www.Qtravel.pl, klikając przycisk "Rezerwuję" klient wyraża zgodę na dodanie swojego adresu e-mail do bazy subskrybentów usługi Qtravel Deals. Rezygnacji z subskrypcji dokonać można poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Q&Q Sp. z o.o.

13. Właściwość miejscowa sądu

13.1. Umowa zawarta przez Klienta z Q&Q Sp. z o.o. podlega prawu polskiemu.

13.2. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Q&Q Sp. z o.o. wynikające z zawartej Umowy lub powstałe na jej tle będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

14. Postanowienia końcowe, prawa autorskie

14.1. Q&Q Sp. z o.o. dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje zawarte w Serwisie (w szczególności materiały dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń, ceny) wolne były od błędów i pomyłek, tym niemniej nie gwarantuje, iż błędy i pomyłki takie nie występują, w związku z czym wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem (Użytkownikiem Serwisu) umowie o świadczenie usług turystycznych. oraz w Warunkach Imprez Turystycznych.

14.2. Q&Q Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu. Q&Q Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. Q&Q Sp. z o.o. przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.

14.3. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują Q&Q Sp. z o.o.. Użytkownicy Serwisu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.

14.4. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Q&Q Sp. z o.o. poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.Qtravel.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.