Promocja "Wygraj bon 3000 zł na wycieczkę z Qtravel.pl"

Kup dowolną wycieczkę z oferty Qtravel.pl, weź udział w konkursie i wygraj bon na 3000 zł na dowolną wycieczkę z oferty biura podróży Rainbow!

Czas trwania konkursu:
29.03.2018 – 31.05.2018

Regulamin promocji "Wygraj bon 3000 zł na wycieczkę z Qtravel.pl"

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj bon 3000 zł na wycieczkę”.
  2. Organizatorem konkursu jest spółka Q&Q sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, zwana dalej Organizatorem.
  3. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 29.03.2018 od godz. 10:00 do 31.05.2018 do godz. 23:59 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Konkurs przeprowadzany jest w Internecie za pośrednictwem portalu Facebook oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 2. Uczestnictwo w konkursie
  1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”), może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pracownikiem Organizatora oraz nie jest członkiem rodziny pracownika bądź osoby zatrudnionej na innej podstawie przez Organizatora.
  2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
  3. Uczestnik przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
  4. Udział w Konkursie oznacza akceptację treści Regulaminu konkursu.
 3. Zadanie Konkursowe
  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zakup dowolnej wycieczki w serwisie Qtravel.pl.
  2. Po dokonaniu rezerwacji należy odpowiedzieć na Pytanie Konkursowe: “Co jest najważniejsze na urlopie?”.
  3. Odpowiedzi można udzielić pod dedykowanym postem konkursowym na fanpage'u Qtravel.pl w serwisie Facebook lub poprzez e-mail wysłany na adres konkurs@qtravel.pl.
  4. Każdy Uczestnik może zaproponować w ramach Konkursu 1 odpowiedź.
  5. Spośród Uczestników, którzy odpowiedzą na Pytanie Konkursowe, Organizator wybierze osobę, która jego zdaniem zaproponowała najciekawszą odpowiedź.
  6. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony 8 czerwca 2018 roku w serwisie Facebook.
 4. Nagrody w Konkursie
  1. W Konkursie przewidziano nagrodę w postaci:
   Bon o wartości 3000 zł do wykorzystania na dowolną wycieczkę z oferty biura podróży Rainbow.
  2. Organizator informuje, że Nagroda jest wydawana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
  3. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Laureata wiadomości e-mail lub wiadomości prywatnej na adres kontaktowy w serwisie Facebook. W treści wiadomości należy wpisać prawdziwe i aktualne dane teleadresowe Laureata: imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego w celu przekazania Laureatowi szczegółów odbioru Nagrody.
  4. Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych w ciągu 48 godzin od daty publikacji zwycięzców Konkursu lub podania przez Laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych wydanie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
  5. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 5. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w ciągu 14 dni od daty zdarzenia podlegającego reklamacji na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Organizatora lub w wiadomości prywatnej Facebook przesłanej do Organizatora.
  2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
  3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
  4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.
 6. Dane osobowe
  1. Uczestnicy Konkursu wyrażają̨ zgodę̨ na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach marketingowych Organizatora.
  2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą̨ wykorzystywane do potrzeb Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
  3. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Organizator. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody.
  4. Uczestnik wyraża zgodę na podanie danych jego profilu w serwisie Facebook w celu poinformowania o wynikach Konkursu.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Treść Regulaminu jest dostępna na fanpage'u Qtravel.pl w serwisie Facebook oraz na stronie www.qtravel.pl
  2. Organizator ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.
  3. Konkurs nie jest sponsorowany ani organizowany przez firmę Facebook.