Warunki korzystania z Qtravel API

I.Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki określają zasady korzystania z usługi Qtravel API, świadczonej przez Q&Q na rzecz Użytkowników.
 2. Celem Qtravel API jest umożliwienie przeszukiwania oferty organizatorów turystycznych na zasadzie wyszukiwania kontekstowego, pozwalające użytkownikom na tworzenie i rozwijanie własnych systemów i serwisów internetowych.

II. Definicje

 1. Użytkownik Qtravel API - podmiot, który, został wprowadzony przez Q&Q do systemu Qtravel API, w wyniku czego zostało utworzone dla niego odrębne konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Q&Q Sp. z o.o.
 2. Qtravel API - usługa świadczona przez Q&Q dla Użytkowników, umożliwiająca korzystanie z zasobów Q&Q, wykorzystująca protokół HTTP i język XML.
 3. Q&Q - Q&Q Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1/1203, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347581, posiadająca numer REGON: 220945813.

III. Zasady udostępniania Qtravel API

 1. Użytkownik Qtravel API może złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do Qtravel API, poprzez formularz zgłoszeniowy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Użytkownik Qtravel API otrzymuje klucz dostępu „QAPI-Key”, umożliwiający korzystanie z Qtravel API. Q&Q ma prawo odmowy przyznania klucza aktywacji bądź jego unieważnienia jeśli ubiegający się o dostęp do Qtravel API w ocenie Q&Q nie daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszych Warunków bądź w inny sposób może naruszać interesy Q&Q bądź jego partnerów.
 2. Użytkownik Qtravel API, który otrzymał klucz dostępu, określony w pkt. III ust. 1, ponosi wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym prawem oraz niniejszymi "Warunkami korzystania". Odpowiedzialność Użytkownika Qtravel API rozciąga się również na działanie osób, którym klucz dostępu został udostępniony, nawet w sposób niezawiniony.
 3. Użytkownik wyświetlający wynik zwracane przez usługę Qtravel API, zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu informacji: Powered by Qtravel API linkującej do strony //www.qtravel.pl/qtravel-api . Nieumieszczenie określonej informacji skutkuje zablokowaniem Użytkownikowi Qtravel API dostępu do Qtravel API.
 4. Q&Q nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w opisie oferty oraz ceny przekazywane Użytkownikowi Qtravel API za pośrednictwem Qtravel API. Informacje przekazywane za pomocą Qtravel API nie mogą być wykorzystywane w powództwach przeciwko Q&Q.
 5. Przekazywane za pośrednictwem Qtravel API informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Q&Q oświadcza, iż właścicielem informacji przekazywanych za pomocą Qtravel API są poszczególni organizatorzy, których dane są udostępniane za pośrednictwem Qtravel API.

IV. Koszt usługi Qtravel API

 1. Qtravel API jest usługą płatną. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie Cennik Qtravel API
 2. Okres rozliczeniowy trwa 1 miesiąc kalendarzowy. Do dnia 5 każdego miesiąca Q&Q wystawia na rzecz Użytkownika. Fakturę powiększoną o należny podatek VAT z terminem płatności 7 dni, na kwotę wynikającą z użytkowania Qtravel API przez Użytkownika Qtravel API w okresie nie rozliczonym poprzednimi fakturami.

V. Moduły Qtravel API

 1. Q&Q dołoży wszelkich starań, aby zestaw modułów Qtravel API dostępnych dla Użytkownika Qtravel API odpowiadał funkcjonalności serwisu Qtravel.pl.
 2. Pełna dokumentacja programu Qtravel API, zawierająca moduły i wchodzące w ich skład definicje, dostępna jest pod adresem Dokumentacja

VI. Zakres wykorzystania Oprogramowania Qtravel API

 1. Qtravel API jest autoryzowanym sposobem komunikacji zewnętrznych aplikacji z zasobami Qtravel.pl.
 2. Dostęp do Qtravel API nie może służyć naruszaniu praw Q&Q oraz osób trzecich, w szczególności nie może naruszać praw autorskich oraz praw do znaków towarowych i innych oznaczeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd.
 3. Rozpowszechnianie Qtravel API wymaga zgody Q&Q.
 4. Odpowiedzialność za naruszenia powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłych z rozpowszechnienia bądź korzystania z Qtravel API spoczywa na Użytkowniku, który posługuje się Qtravel API.
 5. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków Q&Q ma prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Q&Q.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Jeśli odrębna umowa nie stanowi inaczej, wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z Q&Q odpowiedzialnym za Qtravel API możliwy jest poprzez adres e-mail: qapi.support@qtravel.pl
 2. W uzasadnionych przypadkach związanych z rażącymi brakami lub problemami technicznymi aplikacji, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa serwisu Qtravel.pl lub działań konkurencyjnych na szkodę serwisu Qtravel.pl bez uzyskania zgody Q&Q, Q&Q zastrzega sobie prawo do blokady klucza dostępowego i wszystkich programów/systemów z niego korzystających.